خدایا بغلم کن!

 

دیدی بچه هایی رو که توی کوچه دست باباشونو ول می کنن ؟

بابا می گه  بیا دستتو بده به من . یواش تر برو . می افتیا ...

بچه هه  حرف باباشو گوش نمی ده . چیزی نمی گذره که می خوره زمین .

بلند بلند می زنه زیر گریه ...

اولین کاری که می کنه اینه که با اون لباسای خاکی و صورت پر از اشک ، دستاشو باز می کنه که بابا بغلش کنه ...

 

می گم ؛ شاید خیلی از زمین خوردنای ما هم توی زندگی به خاطر اینه که برگردیم توی آغوش همونی که دستشو ول کرده بودیم.

مگه نه خانوم ؟...

 

____________________________

  از یادداشت های سال ۱۳۸۸

/ 0 نظر / 44 بازدید