لباس خاکی های نسل ظهور...

انگار نه انگار که لباس هایش خاکی می شوند

دراز کشیده روی زمین

کنار چاه عریضه ی مسجد جمکران

دارد آرزوهای نسل ظهور را می نویسد

با خطی که من یک کلمه اش را هم نمی توانم بخوانم

با خطی که فقط خودش می داند و مولایش...

 

/ 0 نظر / 66 بازدید